Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DECOSTAR B.V.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveranties van producten en het verrichten van diensten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Decostar B.V., gevestigd te Apeldoorn, nader te noemen: “Decostar”, aan en/of gesloten met haar contractspartij, nader te noemen: "de wederpartij"). Decostar exploiteert een internationale groothandel in interieurproducten. Zij levert deze producten en bijbehorende diensten, nader te noemen “de producten” aan professionals uit de interieurbranche.
 2. Decostar exploiteert tevens een webshop voor haar producten.
 3. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Decostar een overeenkomst heeft (af)gesloten met betrekking tot de afname van de producten respectievelijk wenst (af) te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 4. Eventuele inkoop- en/of andere algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk door Decostar, dan wel met de schriftelijke toestemming van Decostar worden afgeweken. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt. Voor het overige blijven de navolgende voorwaarden onverminderd van kracht.
 5. Wijzigingen van en/of aanvullingen op een tussen partijen gesloten overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door Decostar en de wederpartij eenduidig schriftelijk zijn aanvaard.
 6. Indien de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend is/zijn zal de desbetreffende bepaling moeten worden uitgelegd in het licht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en wel zodanig dat de bepaling in alle redelijkheid door Decostar jegens de wederpartij kan worden ingeroepen. De omstandigheid dat de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze overeenkomst onredelijk bezwarend is/zijn laat de werking van de overige bepalingen onverlet. 
 7. Deze algemene voorwaarden zijn vermeld op de website van Decostar, te weten www.decostar.nl.


Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

 1. Alle door Decostar gedane aanbiedingen met betrekking tot de producten, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en kunnen door haar worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd, en wel binnen zeven (7) werkdagen na kennisgeving door Decostar van de aanvaarding van haar aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Een aanbod van Decostar is gedurende 15 dagen na dagtekening daarvan door Decostar geldig, tenzij bij het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door Decostar schriftelijk is verlengd.
 3. Indien door Decostar een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen haar en de wederpartij tot stand door aanvaarding door de wederpartij van het aanbod van Decostar of door uitvoering van de betreffende overeenkomst ten behoeve van de wederpartij door Decostar. Uitsluitend het aanbod van Decostar respectievelijk haar factuur voor de producten wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
 4. Indien door Decostar geen aanbod is gedaan komt een overeenkomst tussen partijen eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding daarvan of door de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de wederpartij door Decostar. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de overeenkomst door Decostar respectievelijk haar factuur voor de producten wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
 5. In een aanbod voorkomende fouten binden Decostar niet.
 6. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie door de wederpartij verplicht Decostar niet tot acceptatie van een overeenkomst. Niet-acceptatie wordt door Decostar zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 7 werkdagen na voornoemde toezending, schriftelijk aan de wederpartij ter kennis gebracht
 7. Door Decostar gedane aanbiedingen met betrekking tot haar producten van de webshop zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien deze aanbiedingen niet meer beschikbaar zijn wordt dit zo spoedig mogelijk door Decostar op de website www.decostar.nl vermeld.
 8. Decostar is gehouden om bij een overeenkomst via elektronische weg (via haar webshop) passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data (AVG). Decostar zorgt tevens voor een veilige webomgeving.


Artikel 3. (uitvoering) Overeenkomst

 1. Decostar levert haar producten naar beste vermogen en draagt er zorg voor dat de producten voldoen aan de gebruikelijke kwaliteits- en duurzaamheidseisen.  
 2. De levering van de producten wordt uitgevoerd in onderling overleg tussen Decostar en de wederpartij, echter de wijze waarop deze tot uitvoering wordt gebracht en de wijze waarop de producten geleverd en vervoerd worden, wordt bepaald door Decostar, dit met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, een en ander tenzij zulks in strijd is met de redelijkheid en billijkheid dan wel in het geval dat schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
 3. De door Decostar geleverde producten kunnen in geringe mate afwijken van de producten als tentoongesteld in de showroom van Decostar, hetgeen op haar website en/of in haar brochures is afgebeeld. De wederpartij kan daaraan geen rechten ontlenen en deze lengte, dikte, kleur ed. kunnen derhalve (licht) afwijken van hetgeen tussen partijen is overeengekomen.  
 4. Decostar is gerechtigd, indien zij dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst wenselijk of noodzakelijk acht en zo nodig na overleg met de wederpartij, voor de levering van de producten derden in te schakelen. Dit zal onder meer het geval zijn bij het vervoer van de producten.
 5. Indien de producten bij de wederpartij worden (af)geleverd zorgt Decostar er voor dat de producten door gekwalificeerde vervoerders worden vervoerd.
 6. Ingeval van een gebrek met betrekking tot de producten heeft Decostar het recht deze binnen een redelijke termijn te herstellen, zonder deswege jegens de wederpartij schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst op te zeggen of te (laten) ontbinden, een en ander met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid.
 7. Indien de wederpartij wenst dat Decostar in het kader van de overeenkomst extra producten levert (anders dan overgekomen) is zij gehouden dit schriftelijk aan Decostar kenbaar te maken. Decostar heeft te allen tijde het recht deze extra levering(en) te weigeren. Zij zal echter trachten deze te leveren, op voorwaarde dat dit verzoek redelijk is en Decostar de mogelijkheid heeft, dit ter beoordeling door haar zelf, deze extra leveringen uit te voeren en de wederpartij aan haar schriftelijk heeft toegezegd de extra kosten daarvan aan haar te vergoeden.
 8. Decostar heeft het recht in geval van bijzondere omstandigheden, zoals een tekort aan de producten, grondstoffen voor de producten, storing in de levering van producten aan Decostar, de producten in gedeelten en op een later tijdstip dan is overeenkomen te leveren, zulks voor zover de overeenkomst tussen partijen dit toelaat en met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid.
 9. Decostar maakt gebruik van de diensten van een kredietverzekeraar. Indien deze kredietverzekeraar specifieke eisen stelt ten aanzien van de door Decostar voor haar wederpartij(en) te leveren producten, zullen deze door Decostar aan de wederpartij worden opgelegd, tenzij zulks in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. 
 10. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Decostar bij het tot stand komen van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden zijn voor rekening van de wederpartij.
 11. De wederpartij staat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst in voor de juistheid, volledigheid en betrouw­baarheid van de door of namens haar aan Decostar verstrekte gegevens en informatie met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 4. Levering en transport

 1. Tenzij, ingeval van levering van de producten binnen Nederland, uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt (af)levering van de producten te allen tijde op het door de wederpartij aan Decostar opgegeven adres. De producten gelden als te zijn (af)geleverd indien deze zijn aangekomen op het terrein/adres van de wederpartij. De producten zijn vanaf dat moment voor rekening en risico van de wederpartij. Het transport van de producten geschiedt alsdan namens Decostar door derden.
 2. In geval van grensoverschrijdende leveringen van de producten zijn de Incoterms 2020 van toepassing. Geschiedt de levering van de producten per vrachtwagen dan draagt Decostar zowel zorg voor de levering als voor het transport (door derden) van de producten naar het terrein/adres van de wederpartij en geschiedt de levering DAP (franco ter plaatse), dit tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Indien de levering per schip plaatsvindt geschiedt de levering ofwel EXW (af fabriek) ofwel FCA (vrachtvrij tot vervoerder) , dit tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
 3. Decostar mag ter zake het bepaalde in lid 2 van dit artikel het door de wederpartij opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat de wederpartij haar schriftelijk een nieuw adres heeft medegedeeld. De wederpartij is verplicht de producten op dit adres in ontvangst te nemen.
 4. Decostar draagt enkel zorg voor de exportdocumenten van de producten (uitklaring).


Artikel 5. (af)Leveringstermijnen

 1. De door Decostar aan de wederpartij opgegeven (af)leveringstermijnen zijn naar beste weten op basis van bij de totstandkoming van de overeenkomst aan haar bekende gegevens vastgesteld en zullen door Decostar zoveel mogelijk in acht worden genomen, zulks met inachtneming het bepaalde in artikel 3 lid 9. Decostar is door uitsluitend het overschrijden van een termijn niet in verzuim en de wederpartij kan aan uitsluitend het overschrijden van een door Decostar opgegeven termijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Ingeval de wederpartij de voor Decostar benodigde informatie en/of verplichtingen in het kader van de overeenkomst niet tijdig, onjuist, onvoldoende dan wel niet passend aan Decostar verstrekt of voldoet, kan dit invloed hebben op de overeengekomen datum, aanvang en/of duur van de levering van de producten, hetgeen voor rekening en risico van de wederpartij komt. Hierdoor veroorzaakte extra kosten dienen door de wederpartij aan Decostar worden vergoed. De wederpartij is gehouden om Decostar van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de totstandkoming van de overeenkomst bekend worden.


Artikel 6. Prijs en prijsverhoging

 1. Prijsopgaven van Decostar alsmede de met Decostar overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW. en gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijsfactoren. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. Indien de hoogte van de BTW percentages van overheidswege worden gewijzigd gelden de gewijzigde nieuwe percentages.
 2. Indien zich gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de offerte of aanbieding en die van de uitvoering van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen ten aanzien van één of meer kostprijsfactoren, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta etc., dan is Decostar gerechtigd het prijsverschil aan de koper door te berekenen en derhalve de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. De wederpartij is verplicht aan Decostar een BTW nummer te verstrekken, indien en voor zover de wederpartij over een dergelijk nummer beschikt.
 4. Indien door Decostar rekenfouten in de prijs en/of prijsverhoging zijn gemaakt kunnen deze te allen tijde door haar worden hersteld.
 5. Alle door Decostar gehanteerde prijzen zijn gesteld in euro's, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 7. Betaling

 1. De wederpartij dient de door Decostar in het kader van de overeenkomst aan de wederpartij gezonden factuur/facturen binnen 30 dagen na factuurdatum aan Decostar te betalen op haar op de factuur vermelde bankrekening, zonder korting en/of verrekening, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de wederpartij een buitenlandse partij betreft dient het factuurbedrag in de regel vooraf door de wederpartij aan Decostar te worden betaald, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. Indien de factuur na het verstrijken van de betalingstermijn niet volledig door de wederpartij is betaald, is de wederpartij in verzuim en is zij vanaf dat moment de wettelijke handelsrente over het niet betaalde bedrag verschuldigd, vermeerderd met 2 procentpunten. Na daartoe door Decostar deugdelijk in gebreke te zijn gesteld en bij het uitblijven van betaling is de wederpartij alsdan tevens de buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten aan Decostar verschuldigd, welke buitengerechtelijke kosten zijn gefixeerd op 15% van de hoofdsom.
 3. Decostar is te allen tijde gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van Decostar zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst. Indien de wederpartij niet, niet geheel of niet tijdig de verlangde zekerheden stelt, dan schiet zij toerekenbaar tekort in de nakoming van de met Decostar gesloten overeenkomst.
 4. Decostar heeft het recht door de wederpartij gedane betalingen eerst te laten strekken tot voldoening van de verschuldigde rente en eventuele vorderingen op de wederpartij, die voortvloeien uit tekortkomingen van de wederpartij in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden (verbintenissen).
 5. De administratie van Decostar strekt, behoudens tegenbewijs, tot volledig bewijs van het door de wederpartij aan haar verschuldigde, uit welke hoofde dan ook.

 

Artikel 8. Annulering en wijziging

 1. Decostar behoudt zich het recht voor geringe aanpassingen in de overeenkomst, zoals het aantal producten (als vermeld in de offerte) aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst te (laten) ontbinden. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien de levering (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet mogelijk is vanwege een storing in de productie van de producten, vervoerproblemen en/of specifieke wettelijke voorschriften.
 2. De wederpartij heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden indien dat schriftelijk is overeengekomen of indien de wederpartij dat aan geldende regelgeving ontleent. Indien de wederpartij de overeenkomst ontbindt is de wederpartij verplicht om uitoefening van uit hoofde van de overeenkomst verleende rechten gelijktijdig te beëindigen en aan Decostar de door haar in verband met het aanbod en de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden.
 3. Indien een wijziging of aanvulling van de overeenkomst leidt tot extra leveringen door Decostar zullen die steeds volgens de dan geldende tarieven aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Indien een wijziging of aanvulling van de overeenkomst leidt tot minder leveringen kan dat tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Decostar behoudt zich het recht voor om de wederpartij de door haar reeds gemaakte kosten alsmede gederfde winst in rekening te brengen.
 4. De wederpartij aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van de levering van de producten daarvan daardoor kan worden beïnvloed. Decostar zal de wederpartij daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 5. Indien de wederpartij Decostar verzoekt tot het aanbrengen van wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst zal Decostar daaraan gevolg geven, indien zulks binnen haar mogelijkheden ligt. Decostar kan echter nimmer worden verplicht daaraan gevolg te geven. Zij zal de betreffende extra leveringen indien mogelijk wel uitvoeren. Een wijziging dient door de wederpartij schriftelijk aan Decostar kenbaar gemaakt te worden.
 6. Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 15% van de overeengekomen prijs (exclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Decostar de meerdere schade van de wederpartij te vorderen, daaronder begrepen de gederfde winst.
 7. Decostar heeft het recht de overeenkomst te annuleren indien de producten, zoals vermeld op de site van haar webshop niet meer of tijdelijk niet meer voorradig is.


Artikel 9. Beëindiging

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, indien zij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in het geval van faillissement, (aanvraag van) surseance van betaling, verzoek WHOA, liquidatie van haar onderneming dan wel indien op een geheel of gedeelte van de eigendommen van de wederpartij, beslag wordt of is gelegd en dit beslag niet binnen afzienbare tijd wordt opgeheven. De wederpartij is verplicht Decostar onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van de in dit artikel bedoelde gebeurtenissen.
 2. Decostar heeft in dat geval het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Decostar, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd haar recht op vergoeding van de schade die het gevolg is van de toerekenbare tekortkoming en de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die Decostar ten laste van de wederpartij heeft dadelijk en ineens opeisbaar.
 3. Het in het vorige lid gestelde ten aanzien van het recht van Decostar de overeenkomst te ontbinden, is niet van toepassing indien de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
 4. Decostar is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de betreffende overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de in het vorige lid bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd, onverminderd haar recht op vergoeding van de schade, die daarvan het gevolg is.
 5. Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door de wederpartij ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de wederpartij niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij Decostar ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met de verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst door Decostar gefactureerde geldsommen is de wederpartij na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.     


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Decostar geleverde producten blijven haar eigendom totdat de verschuldigde bedragen voor de producten, daaronder begrepen de krachtens de betreffende overeenkomst ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of uit hoofde van vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de uitvoering c.q. nakoming van een overeenkomst door de wederpartij volledig zijn voldaan.
 2. Zolang de wederpartij de eigendom van de producten niet heeft verworven, is het de wederpartij verboden de desbetreffende producten anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, op enigerlei wijze te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. In het geval dat de wederpartij in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening overgaat tot het verkopen en/of leveren van de desbetreffende producten is Decostar gerechtigd, zolang de wederpartij niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, tegenover Decostar heeft voldaan, te vorderen dat de uit deze verkopen aan wederpartij tegenover zijn afnemers toekomende vorderingen aan Decostar zullen worden overgedragen.
 3. Indien de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Decostar gerechtigd de door haar geleverde producten als haar eigendom op te vorderen onder de wederpartij onverminderd haar recht op vergoeding van de door haar geleden schade.


Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud in Duitsland

(Eigentumsvorbehalten in Deutschland)

 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden is ten aanzien van de door Decostar aan in Duitsland gevestigde wederpartijen (af)geleverde producten het navolgende van toepassing. (In Abweichung vom im vorgehenden Artikel festgelegte, gilt bezüglich der vom Decostar an in Deutschland etablierte Abnehmer gelieferten Sachen folgendes:)
 2. Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die Decostar aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen.
 3. Das Eigentum des Lieferanten streckt sich auch auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für Decostar her und verwahrt sie für ihn. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen Decostar.
 4. Bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware des Decostar mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerbt Decostar zusammen mit diesen anderen Lieferanten – unter Ausschluss eine Miteigentumserwerbs des Abnehmers – Miteigentum an der neuen Sache zu deren vollem Wert (einschließlich Wertschöpfung) wie folgt:

a. Das Miteigentumsanteil des Decostar entspricht dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Decostar zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren.

b. Verbleibt ein von Miteigentumsvorbehalten zunähst nicht erfasster Restanteil, weil andere Lieferanten den Eigentumsvorbehalt nicht auf die Wertschöpfung durch den Abnehmer erstreckt haben, so erholt sich der Miteigentumsanteil des Decostar um diesen Restanteil. Haben jedoch andere Lieferanten ihren Eigentumsvorbehalt ebenfalls auf diesen Restanteil ausgedehnt, so steht Decostar an ihm nur ein Anteil zu, der sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Lieferanten zu den Rechnungswerken der mitverarbeiteten Wahren dieser anderen Lieferanten bestimmt.

Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus die gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen des Decostar met sämtlichen Nebenrechten im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung am Decostar ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages der Rechnung des Decostar für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt am Lieferanten abgetreten.

c. Solange der Abnehmer seine Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit Decostar ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in Eigentum des Decostar stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an abgetretene Forderungen des Decostar selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers ist Decostar berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen; jedoch liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn Decostar dies ausdrücklich schriftlich erklärt.

Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen des Decostar um mehr als 10%, so wird Decostar auf Verlangen des Abnehmers insoweit Sicherheiten nach seiner Wahl freigeben.

   5.   Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschliesslich deutsches Recht.Artikel 12. Niet tijdige afname

 1. Ingeval de wederpartij in gebreke blijft, uit welke hoofde dan ook, de producten in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Decostar gerechtigd zijn naar keuze de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de producten voor rekening en risico van de wederpartij te leveren, deze geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan of te doen opslaan en de hierdoor ontstane extra kosten bij de wederpartij in rekening te brengen dan wel schadevergoeding te vorderen. In het geval dat de producten geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de wederpartij zijn opgeslagen, is Decostar nadat de producten drie weken zijn opgeslagen alsnog gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel schadevergoeding te vorderen.
 2. Het vorenstaande laat onverlet dat de wederpartij verplicht blijft aan Decostar de volledige koopprijs te betalen, zulks tenzij Decostar de overeenkomst met de wederpartij ontbindt.


Artikel 13. Reclames

 1. Onder reclames worden verstaan alle grieven en klachten van de wederpartij ter zake de hoeveelheid, de kwaliteit, de beschadiging en/of de verpakking van de producten.
 2. Reclames worden door Decostar enkel aanvaard en in behandeling genomen, indien zij binnen acht dagen na levering of terbeschikkingstelling van de producten aan de wederpartij schriftelijk bij Decostar zijn ingediend.
 3. Indien Decostar een overeenkomstig het onder 4.2 bepaalde aangemelde reclame bewezen acht, zal Decostar de keuze hebben hetzij de niet-deugdelijk geleverde producten voor haar rekening te vervangen, hetzij wederpartij te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door wederpartij verschuldigde prijs voor de producten. Voor beide gevallen zal de wederpartij echter het ondeugdelijk gebleken producten aan Decostar retourneren, zulks na voorafgaande toestemming van Decostar. Decostar is in geen enkel opzicht gehouden tot enige aanvullende schadevergoeding, anders dan het in dit artikel bepaalde.
 4. De wederpartij dient de door Decostar geleverde producten terstond na levering te controleren op hoeveelheid, aard en deugdelijkheid. Reclames ter zake van gebreken, die door het nemen van eenvoudige steekproeven konden worden ontdekt, moeten binnen drie dagen na de ontdekking daarvan schriftelijk bij Decostar zijn ingediend.
 5. Overschrijding van de in de leden 2 en 4 van dit artikel genoemde termijnen heeft verval van het recht van reclame tot gevolg.
 6. Reclames geven de wederpartij nimmer enig recht betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op korting en/of verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Indien en voor zover de wederpartij aan een gegronde reclame een vordering tot terugbetaling van de koopprijs zou kunnen ontlenen, kan de betreffende vordering op Decostar nimmer worden verrekend met een schuld aan Decostar uit hoofde van transacties, waarop de betreffende reclame geen betrekking heeft.
 7. Klachten inzake het factuurbedrag dienen binnen veertien dagen na factuurdatum bij Decostar schriftelijk te zijn ingediend, onder een nauwkeurige opgave van de reden van de klacht.


Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens grove schuld is Decostar nimmer voor enige schade, direct of indirect aan personen, zaken of bedrijven van de koper en/of aan derden aansprakelijk.
 2. Ingeval van aansprakelijkheid van Decostar is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de verzekering van Decostar wordt gedekt. Indien deze verzekering, om wat voor reden dan ook, niet tot enige uitkering zal leiden, dan wel de schade in een voorkomend geval niet door deze verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de door Decostar geleverde producten en/of diensten, waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.
 3. Schade in de vorm van gederfde winst of andere gevolgschade (indirecte schade) komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
 4. De in een brochure of website vermelde producten geven bij benadering een omschrijving weer van de producten. De producten kunnen (licht) afwijken van hetgeen in deze brochure en/of op de website van Decostar ten aanzien van deze producten is vermeld of weergegeven.
 5. Een aansprakelijkheid van Decostar kan uitsluitend ontstaan nadat de wederpartij direct na de levering van de producten of direct bij het constateren van de tekortkoming, Decostar deugdelijk en schriftelijk in gebreke heeft gesteld en aan Decostar een redelijke termijn heeft verschaft om de tekortkoming op te heffen.
 6. De wederpartij vrijwaart Decostar tegen alle aanspraken van derden, ter zake van schade bij of als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst ontstaan, jegens wie Decostar zich niet op deze algemene voorwaarden kan beroepen. De wederpartij is tot deze vrijwaring slechts gehouden voor zover Decostar zich ter zake ook jegens de wederpartij op uitsluiting of vermindering van aansprakelijkheid kan beroepen.
 7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Decostar of van haar leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 15. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke niet toerekenbare tekortkoming, waaronder is te verstaan elke gebeurtenis ten gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst door Decostar zo bezwaarlijk, onmogelijk of kostbaar is geworden, vergeleken met haar vooruitzichten ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, dat die nakoming naar haar oordeel in redelijkheid niet meer van haar kan worden verlangd.
 2. Van overmacht aan de zijde van Decostar is in ieder geval sprake, doch is daartoe niet beperkt, indien Decostar na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ingeval van oorlog, oorlogsgevaar, pandemie, brand, waterschade, overstroming, vorst, werkstaking, bedrijfsbezetting, stremming van vervoerswegen, defecten aan vervoermiddelen, in- en uitvoerbelemmering, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, moeilijkheden of stagnatie in de productie van Decostar of van een onderneming waarvan Decostar de grondstoffen en hulpmiddelen betrekt, en epidemieën en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risico’s van Decostar ontstaan. Decostar zal het intreden van een overmachtstoestand schriftelijk aan de wederpartij melden.
 3. Decostar is gerechtigd om ingeval van overmacht de overeenkomst te ontbinden. Decostar is gerechtigd om, desgewenst, in plaats van ontbinding van de overeenkomst, de uitvoering ervan op te schorten, totdat aan de overmacht veroorzakende omstandigheden een einde zal zijn gekomen.
 4. Voor schade door ontbinding of opschorting op grond van overmacht ontstaan, gederfde winst daaronder begrepen, is Decostar niet aansprakelijk.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de offertes en overeenkomsten tussen Decostar en de wederpartij waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag mist toepassing.
 2. Alle geschillen uit deze overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waar Decostar is gevestigd

 

Aldus opgemaakt op 26 maart 2024 te Apeldoorn.