Privacy Policy

Decostar B.V. hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

 

1.         Verwerkingsverantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de besloten vennootschap de besloten vennootschap Decostar B.V., gevestigd aan Nagelpoelweg 35 te (7333 NZ) Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08107455, (verder te noemen “Decostar”),

2.         Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Decostar persoonsgegevens verwerkt:

a.     (potentiële) klanten;

b.     bezoekers van www.decostar.nl;

c.     ontvangers van nieuwsbrieven van Decostar;

d.     alle overige personen die met Decostar contact opnemen of van wie Decostar persoonsgegevens verwerkt.

 

3.         Verwerking van persoonsgegevens
Decostar verwerkt persoonsgegevens die:

a.    een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking), telefonisch of digitaal (via e-mail of het contactformulier op de internetpagina van Decostar) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en – afhankelijk van de aard van de gelegenheid – andere persoonsgegevens;

b.    tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Decostar zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

c.     Decostar heeft ontleend aan andere bronnen,

 

4.         Doeleinden verwerking
Decostar verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.       het adviseren over het aangaan van c.q. uitvoeren van een koopovereenkomst met (potentiële) klanten;

b.       het onderhouden van contact, door toezenden van een nieuwsbrief, en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c.       het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde klanten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder daarbij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens te betrekken en zonder individuele klantprofielen aan te leggen.

d.       het evalueren van haar dienstverlening aan de hand van door klanten ingevulde evaluatieformulieren;

e.       het verbeteren van de website www.decostar.nl;

f.         het bijhouden van gebruikersstatistieken van de website www.decostar.nl;

 

5.         Rechtsgrond
Decostar verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

a.       toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b.       uitvoering van of met het oog op het sluiten van een koopovereenkomst;

c.       een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor direct marketing en/of het toezenden van nieuwsbrieven.

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een overeenkomst met Decostart. Wanneer geen persoonsgegevens worden verstrekt, is het mogelijk dat geen overeenkomst kan worden aangegaan.

 

6.         Verwerkers
Decostar kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerker) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Decostar persoonsgegevens verwerken. Decostar sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. Decostar maakt gebruik van een automatiseerder die haar IT-omgeving beheert en beveiligt en slaat klantgegevens op een in ERP-systeem.

7.         Persoonsgegevens delen met derden
Decostar deelt persoonsgegevens alleen met derden, als dat voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

Voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting kan het bijvoorbeeld nodig zijn persoonsgegevens te delen met bijvoorbeeld een transporteur en/of logistieke dienstverlener en douane.

Decostar deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

8.         Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Decostar gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Decostar

B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn- het-en-wat-doe-ik-ermee/

9.         Doorgifte buiten de EER
Decostar geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Decostar er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

10.     Bewaren van gegevens
Decostar bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de onder 4 genoemde doeleinden.

 

11.     Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Decostar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@decostar.nl

 

12.     Wijzigingen privacyverklaring
Decostar behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De wijzigingen worden op de website van Decostar gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

13.     Rechten, vragen en klachten
Een betrokkene heeft, voor zover de wet deze rechten toekent, het recht Decostar te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.

Een betrokkene kan hierover contact opnemen met Decostar door een e-mailbericht te sturen naar info@decostar.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door een betrokkene zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

Ook bij vragen of opmerkingen en/of klachten over de wijze waarop Decostar persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Decostar door een e- mailbericht te sturen naar info@decostar.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).